ضرورت مشارکت خیران آب برای اجرای طرحهای آبرسانی

ضرورت توسعه فرهنگ قرآنی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن
مدیرعامل آب و فاضلاب شهری مازندران گفت: خیرین به عنوان بازوان توانمند شرکت در اجرای طرحهای آبرسانی مشارکت نمایند.

ضرورت توسعه فرهنگ قرآنی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن