فیلم | رهبرانقلاب: توقع دارید آمریکا از نیروی قدس و سردار فعال ما، خوشش بیاید؟

ضرروت استفاده از ژل های گیاهی برای شست و شوی روزانه صورت
رهبر انقلاب، در دیدار مسئولان نظام فرمودند: اینکه آمریکا از سپاه و نیروی قدس بدش می آید. خب معلوم است. شما توقع دارید آمریکا از فلان سردار ما که فعال است در این زمینه خوشش بیاید؟ معلوم است که بدش می آید.

ضرروت استفاده از ژل های گیاهی برای شست و شوی روزانه صورت