«بى‌پدر» را در هر روز، دوبار ببینید

ضربه‌ای که سیل به قیمت گوشت زد
نمایش «بی‌پدر» از پنجم اردیبهشت علاوه بر ساعت ٢٠، ساعت ١٧:٣٠ هم اجرا خواهد شد.

ضربه‌ای که سیل به قیمت گوشت زد