جنس دیگری از اعتیاد/ آیا خرید و فروش نوزادان در زنان کارتن خواب فارس هم وجود دارد؟

صنایع دستی فارس در معرض فراموشی
«خبرجنوب» نوشت: مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی فارس گفت: 20 درصد زنان کارتن خواب جمع آوری شده، باردار هستند.

صنایع دستی فارس در معرض فراموشی