بازیکنی که می‌گوید حد و اندازه کاپیتانی استقلال نیست

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 26دی 1395
امید ابراهیمی امسال در یک بازی از ابتدا کاپیتان استقلال بود.

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 26دی 1395