مدیرکل جدید کمیته امداد آذربایجان شرقی منصوب شد

صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی ۲۰ درصد رشد یافته است
محمد کلامی به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد آذربایجان شرقی منصوب شد.

صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی ۲۰ درصد رشد یافته است