ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاه

شیرین کاری جدید ترامپ!
ایرنا نوشت: محققان موفق شدند بخش دیگری از بافت معده انسان را در آزمایشگاه بسازند.

شیرین کاری جدید ترامپ!