سیگار الکترونیک هم نکشید، سرطان‌زاست

شکست فوتبال ایران مقابل انگلیس
ایسنا به نقل از لنتا نوشت: نتایج مطالعات پزشکان آمریکایی احتمال سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیکی را تایید کردند.

شکست فوتبال ایران مقابل انگلیس

oxin channel