مقام اقتصادی روس: لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران راه برای سرمایه گذاری روسیه باز کرد

شهاب گردان: جدایی‌ام از پرسپولیس تصمیم درستی بود
آلکساندر تسیبولسکی معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه، روابط اقتصادی دو کشور ایران و روسیه را بویژه درعرصه انرژی پس از برداشته شدن تحریمهای هسته ای رو به گسترش توصیف کرده است.

شهاب گردان: جدایی‌ام از پرسپولیس تصمیم درستی بود