بختیار رحمانی از استقلال جدا شد

شنیده شدن ممتد صدای شلیک ضدهوایی در مرکز تهران
سرانجام بختیار رحمانی رضایت‌نامه‌اش را از استقلال دریافت کرد.

شنیده شدن ممتد صدای شلیک ضدهوایی در مرکز تهران