معرفی نامزدهای ششمین دوره جایزه کتاب سال سینما

شعر، عرفان و حکمت ایرانی
هیات داوران ششمین دوره ی جایزه ی کتاب سال سینما نامزدهای خود را برگزیدند.

شعر، عرفان و حکمت ایرانی