شوخی توییتری هواداران ایران با چینی‌ها

شبی که امام (ره) اسلحه را از سرباز بیت گرفت و نگهبانی داد
ایران و چین مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

شبی که امام (ره) اسلحه را از سرباز بیت گرفت و نگهبانی داد