مدیر جدید آموزش و پرورش معمولان معرفی شد

شاهکار جدید در فدراسیون فوتبال؛تغییر نتیجه فوتسال بعد از 24 ساعت
با حکم مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان سید منصور شاهرخ وندی به عنوان مدیر جدید اداره آموزش و پرورش معمولان پلدختر منصوب و معرفی شد.

شاهکار جدید در فدراسیون فوتبال؛تغییر نتیجه فوتسال بعد از 24 ساعت