بهروز افخمی هم اسکار اصغر فرهادی را تبریک گفت

سیکل معیوب سیاست و دیپلماسی عمومی آنکارا
بهروز افخمی با مهم نداستن سیاسی بودن یا نبودن دومین جایزه اسکار اصغر فرهادی، این اتفاق را موفقیتی بزرگ معرفی کرد.

سیکل معیوب سیاست و دیپلماسی عمومی آنکارا