رفع موانع مصنوعی در بستر فعال رودخانه سفید رود آستانه اشرفیه

سیف: رشد بنگاه‌های صنعتی در سه ماه سوم ۱۴.۴درصد است
با توجه به آغاز فصل تخم ریزی ماهیان در آبهای شیرین و از آنجایی که رودخانه سفید رود نیز از این حیث دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و دارای ارزش شیلاتی برای تکثیر و پرورش طبیعی ماهیان می باشد اداره محیط زیست آستانه اشرفیه بر اساس پایش رودخانه مذکور پیگیر برداشتن موانع موجود در عرض و بستر رودخانه می باشد.

سیف: رشد بنگاه‌های صنعتی در سه ماه سوم ۱۴.۴درصد است