خواسته معارضان سوری از دولت

سیف: حساب مشترک بانکی بین ایران و آذربایجان عملیاتی شود
مهر نوشت: معارضان سوری اعلام کردند که خواستار اجرای گفتگوهای مستقیم با هیات مذاکره دولت سوریه در ژنو هستند.

سیف: حساب مشترک بانکی بین ایران و آذربایجان عملیاتی شود