تقوی:اقتصاد و فرهنگ مکمل توسعه‌یافتگی کشورند

سیاستهای جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز در شمال کشور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:«دولت دوازدهم باید برنامه های خود را با محوریت حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد هماهنگ کند.»

سیاستهای جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز در شمال کشور