برنامه ویژه خسرو حیدری برای باجناقش!

سپهر فردای آبیدر، موسسه ای با چشم انداز فردایی بهتر برای کردستان
امید ابراهیمی و خسرو حیدری قبل رفیق بودند و الان فامیل هم هستند.

سپهر فردای آبیدر، موسسه ای با چشم انداز فردایی بهتر برای کردستان