آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنها

سوابق قضایی ابراهیم رئیسی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری کافی است؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:عکس انداختن با فقرا و کمک به آن‌ها با این سبک وسیاق نه تنها کرامت‌ها را زیر پا له می‌کند که گره ای هم باز نمی‌کند، نه از نامزد‌های نیازمند رای و نه از رای دهنده نیازمند کمک.

سوابق قضایی ابراهیم رئیسی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری کافی است؟