صدور احکام اعضای کمیته تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران در رابطه با آمریکا

سه نکته درباره ممنوعیت معافیت مالیاتی
ایسنا نوشت: رئیس مجلس احکام اعضای کمیته تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق ملت ایران در رابطه با آمریکا را صادر کرد.

سه نکته درباره ممنوعیت معافیت مالیاتی