عکس | مبلی از برگ!

سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی
در تصویر زیر اثر هنری دانشجویان چینی از برگ‌های پاییزی را می‌بینید.

سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی