مدیریت بسته، تلویزیون باز!

سنگ‌تمام تراکتوری‌ها برای علی‌دایی
علی رغم وجود دهها دانشکده و دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی مدیریت در کشور این رشته هرگز بعنوان یک دانش مستقل و قابل اتکا در ایران مطرح نبوده است.
این نوع نگاه دلایل و عوامل فراوانی دارد که بخشی از آن به ماهیت علم اداره بر می گردد.چرا که برخی صاحب نظران برآنند که مدیریت ملغمه ای از تجربه،مهارت، هنر و دانش است .صرف نظر از این موضوع نحوه تلقی مسئولین از علم مدیریت صوری و مبتنی بر اطلاعات پراکنده و ذوقی بوده است و این نوع نگاه همچنان ادامه دارد.

سنگ‌تمام تراکتوری‌ها برای علی‌دایی