در اولین جلسه ستاد انتخابات کشور چه گذشت؟

سلفی صمیمانه مسی با هواداران آرژانتینی بارسا
سخنگوی وزارت کشور جزئیات نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور را تشریح کرد.

سلفی صمیمانه مسی با هواداران آرژانتینی بارسا