سازمان‌های مردم نهاد بهترین بستر برای مشارکت مردم هستند

سفیر ایران در گرجستان: از حقوق گردشگران ایرانی صیانت می شود
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان گفت: توسعه پایدار بدون مشارکت مردم عملی نیست و معتقدیم سازمان های مردم نهاد بهترین بستر برای مشارکت مردم هستند.

سفیر ایران در گرجستان: از حقوق گردشگران ایرانی صیانت می شود