نفت دلیل افزایش رشد اقتصادى

سعید اسدی: جعفر والی یکی از معماران موج نوی تئاتر ایران بود
میزان به نقل از عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى تهران نوشت:در دوره ٦٦ماهه و یکساله گذشته بیشتر پیشرفت در حوزه نفت بوده و با گذشت زمان این رشد روند کاهشى را در پیش گرفته است.

سعید اسدی: جعفر والی یکی از معماران موج نوی تئاتر ایران بود