چرا حماس تن به عقب نشینی داد؟

سرنوشت قاتلی که8سال قبل،زن موردعلاقه اش و مرد مرتبط با او را کشته است
محمدعلی مهتدی سفیر سابق ایران در لبنان در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

سرنوشت قاتلی که8سال قبل،زن موردعلاقه اش و مرد مرتبط با او را کشته است