برگزاری کارگاه ظرفیت سازی کارشناسان سلامت روان و رفتار در لرستان

سرمایه گذاری ۴٫۵ میلیارد تومانی در حوزه ورزش لرستان/مجموعه «سوارکاری» خرم آباد احیا شد
کارگاه ظرفیت سازی کارشناسان سلامت روان و رفتار مراکز خدمات جامع سلامت لرستان در خرم آباد برگزار شد

سرمایه گذاری ۴٫۵ میلیارد تومانی در حوزه ورزش لرستان/مجموعه «سوارکاری» خرم آباد احیا شد