راهکارهای افزایش درآمد و جذب بودجه حداکثری در منطقه ۲ کرج بررسی شد

سرمایه گذاری ۳۰ میلیاردی در اجرای پروژه‌های مشارکتی شهرداری اردبیل
در اولین جلسه کمیته درآمدی که در منطقه 2 کرج برگزار شد، معاونین، مدیران و مسئولین منطقه به گفتگو در خصوص راهکارهای افزایش سطح درآمد و جذب بودجه حداکثری پرداختند.

سرمایه گذاری ۳۰ میلیاردی در اجرای پروژه‌های مشارکتی شهرداری اردبیل