جلسه هم اندیشی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 لرستان با انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد

سرمایه گذاری در منابع نفت مغان پیگیری می شود
اولین جلسه هم اندیشی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 لرستان با انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ازنا برگزار شد

سرمایه گذاری در منابع نفت مغان پیگیری می شود