خاتم سازی یک هنرمند شیرازی از موزه ویکتوریا و آلبرت لندن سر درآورد

سرمایه گذاری بر رو ی زالوها ﺩر فارس
«خبرجنوب» نوشت: سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس گفت : اثر دست ساخته هنرمند خاتم ساز شیرازی در بخش آسیایی موزه ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش گذاشته شد.

سرمایه گذاری بر رو ی زالوها ﺩر فارس