اولویت انجام کارهای خیرخواهانه، حفظ شأن و احترام مددجویان است

ستاد تسهیل اردبیل در سال آینده برنامه‌های خود را دنبال می‌کند
باید در کمک‌رسانی به افراد کم بضاعت و بی‌بضاعت حفظ شأن و احترام آنها در اولویت قرار گیرد.

ستاد تسهیل اردبیل در سال آینده برنامه‌های خود را دنبال می‌کند