فیروز کریمی،با سطلی بر سر در حال هدایت تیمش!

سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز
سرمربی اکسین یکی دیگر از آن حرکت های عجیبش را در بازی امروز اکسین انجام داد.

سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز