طهایی: پروژه مهرویلا نمونه ای از وحدت فرماندهی و مدیریت شهری در کرج است

سامانه اس۳۰۰ کاملا به ایران تحویل داده شد
استاندار البرز با اشاره به اجرای پروژه ملی مهرویلا در کرج و توانمندی مدیران شهری در سرعت بخشیدن به اتمام این پروژه، گفت: پروژه مهرویلا نمونه ای از وحدت فرماندهی و مدیریت در کلانشهر کرج است.

سامانه اس۳۰۰ کاملا به ایران تحویل داده شد