پیروزی تیم‌ملی در دیدار دوستانه مقابل منتخب‌های آفریقایی

ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاه
تیم‌ملی در دیدار دوستانه خودش در اردوی دوبی پیروز شد.

ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاه