خرمگاه: عارم می آید اسم این آقا را بیاورم

زنگنه: اوپک دوباره زنده شد
ورزش سه نوشت:خرمگاه به شدت از رفتارهای ساکت الهامی عصبانی است.

زنگنه: اوپک دوباره زنده شد