20 هزار بافنده فرش درکشور امسال مشغول به کار می‌شوند

زندگی دوباره زاینده رود وابسته به اجرای کامل مصوبات طرح ۹ ماده‌ای است
رئیس مرکز ملی فرش ایران پیش بینی کرد: با ایجاد کارگاه های کوچک قالی بافی، 20 هزار بافنده فرش براساس برنامه های اقتصاد مقاومتی طی سال جاری مشغول به کار شوند.

زندگی دوباره زاینده رود وابسته به اجرای کامل مصوبات طرح ۹ ماده‌ای است