پول سیاه در سیاست امریکا چه می‌کند؟

زندگی امام به روایت ناصر طهماسب
اصطلاح «پول سیاه» برای توصیف شمار روزافزون پول‌های غیرقابل ردگیری در عرصه سیاسی امریکا به کار می‌رود؛ پول‌هایی که منبعشان مشخص نیست.

زندگی امام به روایت ناصر طهماسب