چه میکنن این نیمکت‌نشین‌های پرسپولیس!

زنان کدام جناح سیاسی به صندلی ریاست جمهوری نزدیکترند؟
«برانکو: اوکراینی‌های نیمکت‌نشین پرسپولیس عالی کار می‌کنند!» این اظهار نظر دستمایه کارتون محمدرضا میر شاه ولد در خبر ورزشی امروز شده است.

زنان کدام جناح سیاسی به صندلی ریاست جمهوری نزدیکترند؟