فراخوان اولین مسابقه ملی عکاسی با موبایل منتشر شد

رکود شدید در بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی
فراخوان اولین مسابقه ملی عکاسی با موبایل (ماسار) با محوریت محیط زیست و بوم‌گردی منتشر شد.

رکود شدید در بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی