10 اقتصاد پیشرو جهان در تجارت را بشناسید

«رویای بی‌تکرار» علی زندوکیلی در آخر آذر
مجمع جهانی اقتصادی گزارشی منتشر کرد که در آن به اقتصادهای پیشرو در تجارت پرداخته است. بر اساس این گزارش کشورهای آسیایی از کشورهای اروپایی در رتبه‌بندی جدید مجمع جهانی اقتصادی در زمینه تجارت پیشی گرفته‌اند.

«رویای بی‌تکرار» علی زندوکیلی در آخر آذر