حضرت پور در گفتگو با رادیو جوان: ارومیه ۱۴۰۴ شهری پاک، سبز و هوشمند است

رونمایی از فرش سفید ایرانی جهت اهدا به سازمان ملل با حضور قشقاوی
شهردار ارومیه گفت: با چشم انداز در نظر گرفته شده و برنامه ریزی صورت گرفته، ارومیه ۱۴۰۴ شهری پاک، سبز و هوشمند خواهد بود.

رونمایی از فرش سفید ایرانی جهت اهدا به سازمان ملل با حضور قشقاوی