تجلیل برای یک عمر درخشش فوتسالی فالکائو و پخش تصویر تجلیل ایرانی از او

رونالدو دوباره آقای سال فوتبال جهان شد
جایزه افتخاری بهترین‌های فیفا به فالکائوی برزیلی رسید.

رونالدو دوباره آقای سال فوتبال جهان شد