آمریکا چقدر در کاهش بهای نفت نقش دارد؟

روسیه: غرب نتوانست ادعای شیمیایی علیه سوریه را ثابت کند
گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی (EIA) در خصوص میزان ذخایر نفتی آمریکا ،منجر به کاهش بهای نفت شد.

روسیه: غرب نتوانست ادعای شیمیایی علیه سوریه را ثابت کند