لاریجانی به یوسف‌نژاد:پا در کفش رییس‌مجلس نکنید/با این وضع بانک‌ها شاید آخوندها به شورای‌فقهی نیایند

روسیه به انتشار اسناد و اطلاعات جعلی درباره سوئد متهم شده است
در جریان بررسی ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی رئیس مجلس، در موضوعی تأکید کرد که«پا در کفش رئیس مجلس نکنید» و همچین در بخشی دیگر از بررسی این ماده گفت:با این وضعی که بانک ها دارند میخواهیم آخوندها را بیاوریم اینجا، شاید نخواهند بیایند.

روسیه به انتشار اسناد و اطلاعات جعلی درباره سوئد متهم شده است