بررسی رسالت صدا و سیمای استان زنجان در حوزه ورزش

روزهای سرد ورزش زنجان
اصغر محمدی*- رسانه ها در جوامع کنونی ، همواره نقش “قلب تپنده” و “مغز متفکر” مباحث و مسائل مربوط به رشته های مختلف هستند.

روزهای سرد ورزش زنجان