دومین پیروزی صبا در لیگ شانزدهم

روزهای آفتابی برای ورزش نخست زنجان
صبای قم با یک گل پیکان را شکست داد.

روزهای آفتابی برای ورزش نخست زنجان