کاهش قیمت نفت چه بلایی سر اقصاد روسیه آورد؟

روایت محمود صادقی از آخرین وضعیت پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
کسر بودجه 2/6 درصدی، 25 میلیارد دلار بدهی روی دست دولت روسیه گذاشت.

روایت محمود صادقی از آخرین وضعیت پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان