تصاویر | چوپانی زنان در مراتع اصفهان

روایت سردار فدوی از سخنان وزیر دفاع سابق آمریکا درباره توان بازدارنده ایران
عشایر و کوچ نشینان در کوچ بهاره خود به مراتع شهرستان شهرضا‎ اصفهان رسیدند. در گزارش تصویری زیر زنان عشایری را می بینید که پا به پای مردان به چرا دادن دام ها می پردازند.

روایت سردار فدوی از سخنان وزیر دفاع سابق آمریکا درباره توان بازدارنده ایران