معاون قضایی دادستان کل کشور: عدم مستندسازی زمین های دولتی زمینه را برای ورود متصرفان فراهم می کند

روایت استاندار ایلام از آخرین دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: سودجویان برای تصرف و به بهانه های مختلف دست به سندسازی و جعل حرفه ای می زنند و در برخی مواقع این اقدام ناشی از عدم مستند سازی زمین های ملی است.

روایت استاندار ایلام از آخرین دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی