چه کسی شانس بیشتری برای ریاست جمهوری آلمان دارد؟

روایتی تازه از زندگی نادر شاه
مهر نوشت: براساس اطلاعات خبرگزاری آلمان احتمال انتخاب اشتاین مایر به عنوان رئیس جمهوری آتی این کشور افزایش پیدا کرد.

روایتی تازه از زندگی نادر شاه

دانلود shareit